Name:  Aaron Zelin

Bio:  Fellow [Expertise on Extremist Groups], The Washington Institute